Νομοθεσία στα Νωπά Οπωροκηπευτικά | Cretan Food News
Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Νομοθεσία στα Νωπά Οπωροκηπευτικά

Νομοθεσία στα Νωπά Οπωροκηπευτικά

Πηγή:www.minagric.gr

1.  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου
 • Καν. (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών
 • Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών

Τα οπωροκηπευτικά που δεν καλύπτονται από ειδικές προδιαγραφές εμπορίας πρέπει να πληρούν τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας ή τις προδιαγραφές εμπορίας της UNECE

 • Καν. (ΕΕ) αριθ.1333/2011 σχετικά με τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας 
   

2. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2.1.Έλεγχοι Τήρησης των Προδιαγραφών Εμπορίας

 • ΚΥΑ 257543/2003 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή  του ΚΑΝ (ΕΚ) του 1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών

2.2.Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών-Ποιοτικός Έλεγχος
2.2.1.Ποιοτικός Έλεγχος-Κατάρτιση ΜΕΝΟ

2.2.2.Τέλη Εγραφής στο ΜΕΝΟ

 • ΥΑ 3139205/2005 Τροποποίηση της ΥΑ 216173/2004
 • ΥΑ 216173/2004 " Καθορισμός τελών για εγγραφή και ανανέωση στη ¨Βάση δεδομένων των συναλλασσομένων στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών (Μητρώο)"

2.3.Ακτινίδια

2.4.Εθνική στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Ο μελετητής-εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα σε ΦΕΚ πρωτότυπα κείμενα που παρατίθενται στη συνέχεια

 1. ΚΥΑ 266355/01-12-09 (ΦΕΚ 594 Β'/2009)
 2. ΚΥΑ 323901/17-09-09 (ΦΕΚ 2095 Β'/2009)
 3. ΚΥΑ 278226/07-06-10 (ΦΕΚ 812 Β'/2010)
 4. ΚΥΑ 136493/11-03-11 (ΦΕΚ 686 Β'/2011)
 5. ΚΥΑ 1814/52564/04-05-12 (ΦΕΚ 1505 Β'/2012)
 6. ΚΥΑ 3568/93548/12-09-12 (ΦΕΚ 2496 Β'/2012)
 7. ΚΥΑ 5580/129736/21-12-12 (ΦΕΚ 2496 Β'/2012)
 8. ΚΥΑ 2329/48283/17-04-13 (ΦΕΚ 1061 Β'/2013)
 9. ΚΥΑ 4748/106075/03-09-13 (ΦΕΚ 2294 Β'/2013)
 10. ΥΑ 5711/156198/09-12-14 (ΦΕΚ 3336 Β'/2014)
 11. ΥΑ 285/4617/16-01-15 (ΦΕΚ 124 Β'/2015)
 12. ΥΑ 4385/108882/08-10-15 (ΦΕΚ 2213 Β'/2015)
 13. ΥΑ 5562/128682/23-11-15 (ΦΕΚ 2564 Β'/2015)
 14. ΥΑ 3704/88539/02-08-16 (ΦΕΚ 2516 Β'/2016)
 15. Προϊόντα που εμπίπτουν στον τομέα των οπωροκηπευτικών
 16. Εγκύκλιος 4118/98412/07-09-2016 «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών»

2.5.Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής ενισχύσεων στις ΟΠ, ΟμΠ και ΕΟΠ στον τομέα των οπωροκηπευτικών

3.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ UNECE

 4.  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

 5.ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

6.ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Δ/νση Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής
Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας